Przepisy Prawa

Strona główna » Przepisy Prawa

normativa

Problematyka uprowadzenia dzieci poza granice kraju uregulowana jest zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Podstawowe akty prawne to:

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci oraz przywrócenie stanu poprzedniego, który został naruszony bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta rezolucją 44/25 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989. Weszła w życie 2 września 1990, zgodnie z zapisem art. 49.

Ustawa nr 64 z dnia 15.01.1994 r., na mocy której Włochy ratyfikowały Haską Konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Ustawa definiuje procedurę postępowania.

Show Comments