Category Archives:Bez kategorii @pl

Kontakt

Gdzie Jesteśmy

Kancelaria MDB&P znajduje się w Rzymie, Viale Liegi, 34, dzielnicy Parioli, w pobliżu Piazza Ungheria.
Z dworca Termini wsiąść do autobusu linii 360, kierunek Parioli, wysiąść na Belliniego.
Stacja Metra znajduje się najbliższy Policlinico.
Z tego miejsca tram nr. 19 lub 3 w Valle Giulia, wysiąść przy Viale Liegi/Bellini.

Avv. Michele Della Bella & Partners

00198 Roma (RM)
Viale Liegi, 34

Tel.: +39 06 45478189
Fax: +39 06 25496305

Call me! - Avv. Michele Della Bella & Partners

e-mail: segreteria@studiodellabella.it

Kontakt z Nami

Aby skontaktować się z prawnikiem MDB&P za pomocą tego formularza.

Imię i Nazwisko (wymagany)

Adres e-mail (wymagany)

Temat

Zapytanie


Przepisy Prawa

normativa

Problematyka uprowadzenia dzieci poza granice kraju uregulowana jest zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Podstawowe akty prawne to:

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci oraz przywrócenie stanu poprzedniego, który został naruszony bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta rezolucją 44/25 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989. Weszła w życie 2 września 1990, zgodnie z zapisem art. 49.

Ustawa nr 64 z dnia 15.01.1994 r., na mocy której Włochy ratyfikowały Haską Konwencję dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Ustawa definiuje procedurę postępowania.

Specjalizacje

Nasi prawnicy mają spore doświadczenie w  sprawach cywilnych oraz z  zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Przez lata naszej działalności klienci mogli liczyć na nasze wsparcie w wielu rodzajach spraw. MDB&P zapewnia wysoką jakość usług skierowanych do szerokiego grona klientów i  oferuje obsługę prawną w wielu językach obcych.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych, o separacje oraz sprawach z zakresu prawa opiekuńczego. Prawnicy z naszej kancelarii rozumieją problemy, z którymi borykają się  klienci i zapewniają im  profesjonalną pomoc w każdej sytuacji, w której się znajdują. Rozumiemy obawy rodziców, których dzieci są oskarżane. Obsługiwalismy wiele spraw nieletnich, począwszy od prostych do poważnych wykroczeń i zbrodni.  Wiemy jak działa system sprawiedliwości wobec nieletnich, jak radzić sobie z prokuratorami, a także jak skutecznie bronić dzieci oskarżone o dokonanie zbrodni.

Prawnicy z MDB & P mają duże doświadczenie w  reprezentowaniu klientów w postępowaniu sądowym w różnorodnych obszarach prawa karnego, w tym sprawach o wykroczenia, prostytucji, o przestępstwa związane z narkotykami, bronią, przestępstwa napaści, przestępstwa seksualne i poważne przestępstwa majątkowe.

Nasi adwokaci doświadczeni w prowadzeniu spraw karnych dokładają wszelkich starań by klienci byli reprezentowani w sposób który zapewni im skuteczną ochroneę ich interesów prawnych, rozważamy ryzyka i zwracamy uwagę na korzyści wynikające z przeprowadzenia prawidłowego procesu, przygotowując skuteczną obronę.

Nasi prawnicy zapewniają pomoc i ochronę przed Regionalnymi Sądami Administracyjnymi  we Włoszech, a także przed Radą Państwa.

Na przestrzeni lat nasze doświadczenie w sprawach administracyjnych  zostało wyraźnie ukształtowane  w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego, w zakresie licencji i koncesji, umów, przetargów i konkursów, a także w dziedzinie imigracji.

Prawnik Michele Della Bella jest członkiem Włoskiego Towarzystwa Prawników Administracyjnych pod przewodnictwem prof . Filippo Lubrano

Na przestrzeni ostatnich lat regulacje praw dotyczących imigrantów były głównym przedmiotem legislacji.  Prawo imigrantów jest dyscypliną młodą, ale prężnie rozwijającą się, obejmuje nie tylko prawne regulacje ale również udział społeczeństwa.
Nasi prawnicy zapewnili efektywne doradztwo w wielu aspektach dotyczących praw imigrantów, począwszy od problemów wizowych w strefie Schengen po sprawy związane z pozwoleniem na pobyt innej nautry ( powody rodzinne, zatrudnienie itp.), nie wspominając o administracyjnych procedurach dotyczących uznania statusu uchodźcy lub pomocy osobom, które potrzebowały międzynarodowej ochrony prawnej.
W okresie działalności kancelarii, nasi adwokaci z wielkim sukcesem wspierali klientów w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych, dokładając starannej troski i udzielając pełnego wsparcia w każdej powierzonej sprawie.

Prawo Upadłościowe stanowi kolejny obszar działalności naszej kancelarii.
Szczegółowa analiza tego prawa jest wyrazem wielkiego zaangażowania wszystkich naszych profesjonalistów, którzy biorą w niej udział.

 

Nasi prawnicy przez wiele lat pracowali ze szczególnym sukcesem, działając przed Prowincjonalnymi I Regionalnymi Komisjami Podatkowymi na terenie całych Włoch, zmierzając się z różnorodnymi zagadnieniami związanymi z prawem podatkowym.

Nasza kancelaria posiada szczególną wiedzę w zakresie spraw spadkowych, w tym spraw o zasięgu międzynarodowym.
Z uwagi na to, iż jest to dosyć delikatną sprawa, przywiązujemy wielką wagę do analizy każdego pojedynczego przypadku.
W zakresie odwołania testamentu, weryfikacji podpisów w testamentach holograficznych nasi specjaliści są w stanie wspierać klientów jeszcze zanim spór powstanie i się roziwinie.

Przez lata swojej działalności nasi specjaliści mieli do czynienia z licznymi przypadkami w obszarze Budowlanym  oraz Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego.
Wspieramy  firmy budowlane i osoby fizyczne z ogromnym profesjonalizmem , również w sporach przeciwko administracji publicznej i podmiotom prywatnym
Szczegółowa analiza Ił Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 280/2011) jak również ciągle śledzenie zmian prawnych jest gwarancja bezpieczeństwa i ochrony dla naszych klientów w każdej sprawie, jaka zostanie skierowana do naszej kancelarii.

Nasi specjaliści wspierają i bronią naszych klientów we wszystkich sprawach dotyczących procedury odszkodowawczej.
Na przestrzeni lat przeszliśmy przez wiele  spraw wszelkiego rodzaju, przypadki wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej, oraz odszkodowań na podstawie art. 2043 i 2051 Kodeksu Cywilnego.

 

[/toggle]

Dott. Anna D'Ambrosio

A-DNA,_B-DNA_and_Z-DNAAnna D’Ambrosio, absolwentka Uniwersytetu „La Sapienza„ w Rzymie, w dziedzinie nauk biologicznych.

W 1992 r. Anna D’Ambrosio rozpoczęła pracę w laboratoriach Czerwonego Krzyża.

W 1999 r. została wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Cywilnym w Rzymie.

W 2004 r. natomiast uzyskała wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Karnym w Rzymie.

W roku 2002 r. ukończyła specjalizację w dziedzinie biochemii na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie.

Anna D’Ambrosio w 2009 r. ukończyła specjalizację w dziedzinie genetyki kryminalnej na Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie.

Od 2009 r. jest jednym z bardziej uznawanych specjalistów w dziedzinie genetyki kryminalistycznej, wpisanych na listę biegłych z tej dziedziny przy Sądzie w Rzymie.

Od 2010 r. współpracuje z Centrum Genetyki Medycznej działającym przy Szpitalu S. Camillo Forlanini w Rzymie.

Anna D’Ambrosio jest autorką szeregu publikacji naukowych.

Kancelaria MDB&P od wielu lat współpracuje z Anną D’Ambrosio, korzystając z jej doświadczenia w sprawach wymagających specjalistycznych ekspertyz, zwłaszcza w odniesieniu do badań DNA, np. przy kwestiach związanych z uznawaniem ojcostwa.

Procedura

Trib minorenni n (2)La natura del procedimento in parola è discussa in dottrina ed in giurisprudenza.
Tenendo conto delle implicazioni sostanziali e procedurali, può ben essere considerato un procedimento di tipo para-contenzioso.
Esso è principalmente regolato dalle disposizioni della Legge n. 64/1994, con la quale la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1980 – sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Una funzione essenziale è svolta dalle Autorità Centrali, istituite in ogni Paese firmatario della Convenzione dell’Aja 1980.
L’Autorità Centrale italiana è ubicata presso il Dipartimento di Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia in Roma, alla Via Damiano Chiesa, n. 24 – email: autoritacentrali.dgm@giustizia.it

Invero, esse raccolgono le istanze dei soggetti che assumono essersi verificata una sottrazione internazionale di minore e le trasmettono, senza indugio, all’Autorità Centrale che ritengono territorialmente competente, considerando quale riferimento il luogo indicato nell’istanza medesima, ove si ritiene sia stato portato il minore in questione.
Successivamente, l’Autorità Centrale investita per competenza territoriale, trasmetterà il fascicolo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni competente ove il P.M. avvierà le indagini e predisporrà il ricorso ex art. 7, secondo comma, L. n. 64 cit.
Il Presidente del Tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all’Autorità Centrale.
Il Tribunale decide con decreto, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo.
La persona che ha presentato la richiesta é informata della data dell’udienza a cura dell’Autorità Centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita, anche avvalendosi di assistenza legale.
Il decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione, tuttavia, la presentazione del ricorso non ne sospende l’esecuzione.

Uprowadzenie Dziecka za Granicę

500px-Members_and_Non_Members_of_the_Civil_Aspects_of_International_Child_Abduction_Hague_Convention_svgUprowadzenie Dziecka Poza Granice Kraju

O uprowadzeniu dziecka poza granice kraju można mówić w przypadku, gdy jedno z rodziców lub opiekunów wywiezie dziecko z kraju jego miejsca zamieszkania, bez zgody drugiego rodzica lub opiekuna lub bez stosownego zezwolenia sądu.

Odnosi się to również do sytuacji, w której pozwolenie zostaje wydane na czas określony (np. wakacje lub Święta Bożego Narodzenia) a po jego wygaśnięciu, dziecko nie powróciło do kraju stałego miejsca zamieszkania.

Jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności?

W sytuacji, gdy dochodzi do uprowadzenia dziecka poza granice, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie stosowne organy kraju, z terytorium którego dziecko zostało uprowadzone.

Uregulowania dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę zwarte są w Konwencji haskiej, celem której jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu fatycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które:

– nie ukończyło 16 lat,

– zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane ) z jednego państw, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji.

Wniosek o wydanie dziecka należy wnieść w terminie jednego roku od daty uprowadzenia dziecka.

Wniosek o wydanie dziecka powinien być sporządzony według ustalonego wzoru. Wszystkie rubryki powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty.

Czy konieczny jest prawnik?

Pomoc prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu uprowadzeń dzieci poza granice kraju nie jest konieczna, ale wskazana. Ponieważ bardzo istotnym elementem jest szybkie podjęcie stosownych działań pomoc wyspecjalizowanego prawnika jest bardzo przydatna.

W celu realizacji Konwencji każde państwo, będące jej stroną wskazało organ centralny, którego zadaniem między innymi jest ułatwienie wszczęcia postępowania sądowego w celu uzyskania powrotu dziecka.

We Włoszech organ centralny wchodzi w skład resortu sprawiedliwości i jest częścią Wydziału Wykonania Orzeczeń ds. Nieletnich, z siedzibą w Rzymie, ulica Damiano Chiesa 24, tel. +39 06 68188326-328-331-535-419; fax +39 06 68807087 +39 06 68188600, email: autoritacentrali.dgm@giustizia.it

Mrs. Anna D’Ambrosio

A-DNA,_B-DNA_and_Z-DNA

Mrs. D’Ambrosio is a Biology graduate from the Roman University “La Sapienza”, Class of 1988/89.

In 1992 she started to work in the biology labs of the Red Cross Organization.

Since 1999 member of the official consultans directory, held by the Civil Roman Court.

In 2002 she specializes in Medical Biochemistry – Roman University “Tor Vergata”.

Since 2004 Mrs. D’Ambrosio is a member of the official consultans directory, held by the Criminal Roman Court.

In 2009 she specializes in Medical Forensic Genetics – Roman University “Tor Vergata”.

Since 2009 Anna is a member of the Special Medical Forensic Genetics directory, held by the Civil Roman Court.

Since 2010 she cooperates with the Medical Genetics Center of S. Camillo Forlanini Hospital in Rome.

Mrs. D’Ambrosio is involved in all MDB&P cases that require her peculiar exprtise, specifically in the DNA field.

Mrs. D’Ambrosio contributes to several scientific magazines and has published, over the years, many scientific works.

Adw. Michele Della Bella

mike blue 2016Michele Della Bella urodzony w Rzymie, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie, współzałożyciel Kancelarii adwokackiej Michele Della Bella & Partners (MDB&P).

W 2005 r. przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników BAR, członek rzymskiej struktury tegoż Stowarzyszenia.

Michele Della Bella jest członkiem Komisji Rzymskiego Stowarzyszenia BAR do spraw rodzinnych, nieletnich i imigrantów.

Od 2003 r. Michele Della Bella jest członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Prawników do spraw Prawa Administracyjnego.

Michele Della Bella jest również członkiem Krajowej Izby Adwokatów do spraw Rodzinnych i Nieletnich.

Od szeregu lat Michele Della Bella współpracuje z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie i Wydziałem Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Michele Della Bella w ramach działalności swojej Kancelarii świadczy również pomoc prawną pro bono.

 

Scrivania BN e Colore sm

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i nieletnich, prawie upadłościowym, prawie podatkowym, prawie karnym, prawie ochrony konsumenta, prawie własności intelektualnych.

Posiada bogate doświadczenia w sprawach z zakresu uprowadzenia dziecka poza granice kraju.

Michele Della Bella reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi na terenie całych Włoch.

Włada biegle językiem angielskim oraz językami niemieckim i hiszpańskim.

Polisa ubezpieczeniowa nr. 262292488 – Firma Ubezpieczeniowa Generali Assicurazioni S.p.A.