Uprowadzenie Dziecka za Granicę

Strona główna » Uprowadzenie Dziecka za Granicę

500px-Members_and_Non_Members_of_the_Civil_Aspects_of_International_Child_Abduction_Hague_Convention_svgUprowadzenie Dziecka Poza Granice Kraju

O uprowadzeniu dziecka poza granice kraju można mówić w przypadku, gdy jedno z rodziców lub opiekunów wywiezie dziecko z kraju jego miejsca zamieszkania, bez zgody drugiego rodzica lub opiekuna lub bez stosownego zezwolenia sądu.

Odnosi się to również do sytuacji, w której pozwolenie zostaje wydane na czas określony (np. wakacje lub Święta Bożego Narodzenia) a po jego wygaśnięciu, dziecko nie powróciło do kraju stałego miejsca zamieszkania.

Jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności?

W sytuacji, gdy dochodzi do uprowadzenia dziecka poza granice, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie stosowne organy kraju, z terytorium którego dziecko zostało uprowadzone.

Uregulowania dotyczące uprowadzenia dziecka za granicę zwarte są w Konwencji haskiej, celem której jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu fatycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.

Osoba zainteresowana może domagać się powrotu dziecka, które:

– nie ukończyło 16 lat,

– zostało bezprawnie uprowadzone (lub zatrzymane ) z jednego państw, będącego stroną Konwencji do innego państwa, również będącego stroną Konwencji.

Wniosek o wydanie dziecka należy wnieść w terminie jednego roku od daty uprowadzenia dziecka.

Wniosek o wydanie dziecka powinien być sporządzony według ustalonego wzoru. Wszystkie rubryki powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący. Do wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty.

Czy konieczny jest prawnik?

Pomoc prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu uprowadzeń dzieci poza granice kraju nie jest konieczna, ale wskazana. Ponieważ bardzo istotnym elementem jest szybkie podjęcie stosownych działań pomoc wyspecjalizowanego prawnika jest bardzo przydatna.

W celu realizacji Konwencji każde państwo, będące jej stroną wskazało organ centralny, którego zadaniem między innymi jest ułatwienie wszczęcia postępowania sądowego w celu uzyskania powrotu dziecka.

We Włoszech organ centralny wchodzi w skład resortu sprawiedliwości i jest częścią Wydziału Wykonania Orzeczeń ds. Nieletnich, z siedzibą w Rzymie, ulica Damiano Chiesa 24, tel. +39 06 68188326-328-331-535-419; fax +39 06 68807087 +39 06 68188600, email: autoritacentrali.dgm@giustizia.it

Show Comments